Miksi brändikirja kannattaa tehdä?

Maailman levinnein brändikirja on Raamattu. Siinä kerrotaan yhden uskonnon historia ja toimintaperiaatteet tarinoiden muodossa.

Yrityksen brändikirjassa kerrotaan keskeisimmät toimintaa ohjaavat periaatteet, eräänlaiset ydinasiat. Ydinasioita ovat yrityksen tavoite, tehtävä, strategia, arvot, asiakkaat, kilpailijat, erottavat tekijä ja lupaus. Samoin yrityksen tarina ja hissipuhe muotoillaan kirjaan. Näistä asioista muodostuu pilaristo, joka on perusta yrityksen toiminnalle.

Brändikirjassa ei ole tarkoituksenmukaista kertoa esimerkiksi graafisia ohjeita tai mainonnan linjaa. Ne kerrotaan yrityksen graafisessa ohjeistossa. Kannattaa myös ajatella käytännöllisesti; brändikirjan aikaansaaminen vaatii johdolta asioiden priorisointia ja aktiivisuutta. Mitä laajempi sisällöstä tehdään, sen kauemmin kirjan valmistuminen vie aikaa.

Brändikirjan pitää kestää aikaa. Siinä esitetyt asiat ovat perustavaa laatua olevia, fundamentaalisia, kun taas yrityksen markkinointiviestintä voi muuttua markkinatilanteen mukaan, pohjautuen kuitenkin asioihin, jotka brändikirjassa on määritelty.

Brändikirja on dokumentti työstä, jossa brändin ydinasiat on päivitetty ja muotoiltu helposti ymmärrettävään muotoon. Sen tekeminen on hyvä hanke toimitusjohtajalle, hallitukselle ja johtoryhmälle tarkistaa, että kaikki puhuvat oikeista asioista samoilla termeillä, niin että niitä on helppo myös kertoa eteenpäin henkilöstölle ja sidosryhmille.

Kirjaa edeltävään brändityöhön kannattaa ottaa koko henkilöstö mukaan. Näin saadaan enemmän tietoa esimerkiksi asiakasrajapinnasta, kilpailijoista tai tuotantoon liittyvistä asioista. Tällöin työntekijät pystyvät vaikuttamaan ja osallistumaan brändin kehittämiseen. Tavoite on, että jokainen toimisi omassa työssään eräänlaisena brändilähettiläänä, joka mielellään jakaa oma-aloitteisesti tietoa verkostossaan. Koko porukka sitoutuu yritykseen ja sen kehittämiseen.

Uusien työntekijöiden tapaamisissa brändikirjan rooli on kertoa yrityksen arvomaailmasta, jolloin työnhakija voi arvioida, poikkeaako se omasta. Jos se poikkeaa paljon, säästetään molempien osapuolten aikaa ja vaivaa, kun hakija ei valitse kyseistä yritystä.

Graafisesti brändikirja on usein ensimmäinen jalkautus brändin muotoilusta, joka viestii yrityksen tahtotilaa ja asemointia.